HỘI THI KỂ CHUYỆN ĐÓNG KỊCH THEO SÁCH.

Tháng Mười Một 9, 2018 8:01 sáng

                                                      

 

KẾ HOẠCH HỘI THI KỂ CHUYỆN ĐÓNG KỊCH THEO SÁCH NHÂN KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 NĂM HỌC 2018 – 2019

 

Căn cứ nhiệm vụ của Thư viện năm học 2018 – 2019 tổ chức Hội thi kể chuyện, đóng kịch theo sách nhân ngày kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018:

 1. Mục đích yêu cầu cuộc thi:
 2. Mục đích:

Thực hiện công văn của Bộ giáo dục về việc triển khai công tác Thư viện, thư viện trường THCS Nguyễn Hàm Ninh tổ chức Hội thi kể chuyện, đóng kịch theo sách với các chủ đề khác nhau. Nhằm phát động rộng rãi trong các em về phong trào đọc sách. Giáo dục, vun đắp cho các em tình yêu thầy cô giáo, tình yêu quê hương đất nước. Qua hội thi giúp các em rèn luyện tính tự giác học tập, đoàn kết giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, qua những câu chuyện của hội thi rèn luyện cho các em thêm kỹ năng sống, là môi trường tạo cơ hội cho các em bộc lộ năng khiếu, kỹ năng về kể chuyện, thuyết trình trước đám đông và là một hoạt động văn hóa trong nhà trường.

2.Yêu cầu:

Hội thi sẽ giúp HS phát huy năng lực tự học, tính tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập, rèn luyện thói quen đọc sách và làm việc với sách. Như V.Vaxilépxcaia đã từng nói “Sách là người bạn chân thành và sáng suốt. Nó chỉ cho bạn con đường đúng đắn, nó giữ cho bạn khỏi bị lầm lạc. Có sách bên mình thì cả trong thời thơ ấu, cả giữa lúc thanh xuân và cả khi đã về già, bạn không bị cô độc, bạn thấy mình mạnh mẽ”. Nhận thấy vai trò vô cùng quan trọng của từng cuốn sách nên thư viện đã tổ chức hội thi này.

 1. Đối tượng dự thi:

Học sinh  khối 6, khối 7, khối 8, khối 9 của trường.

 1. Nội dung – Hình thức:
 2. Nội dung: Với chủ đề “Cuộc sống quanh em”

Sách được kể chuyện, đóng kịch là những mẫu chuyện trong chương trình giáo dục, có tại thư viện trường, tạp chí được phép lưu hành, phù hợp với lứa tuổi, có tác dụng giáo dục về đất nước con người Việt Nam, Bác Hồ, Đại Tướng Võ Nguyên Giáp, biển đảo, tình cảm gia đình, thầy cô, tình bạn trong sáng của lứa tuổi học trò…

 1. Thể lệ và hình thức:

– Mỗi lớp đăng kí một câu chuyện.

– Thời gian đăng kí vào ngày 13 tháng 11 năm 2018

– Từ câu chuyện xây dựng thành một kịch bản rồi sắm vai thành các nhân vật trong truyện

– Thời gian thi kể:  Bắt đầu thừ   giờ   phút, Ngày  tháng    năm 2018 (tuỳ thuộc vào lịch hoạt động của trường sẽ có thông báo sau)

– Mỗi câu chuyện kể từ 8 phút đến 12 phút

– Bài thi Được đánh máy vi tính theo font chữ Times New Roman gửi về BTC vào ngày 16/11/2018

– Cuộc thi kể chuyện, đóng kịch theo sách  được cán bộ thư viện và BHĐNGLL chấm điểm đưa vào thi đua học kỳ I năm học 2018 – 2019

* Thang điểm: 10

+ Nội dung: (4.0 điểm)

– Đảm bảo tính hệ thống của câu chuyện (1đ)

– Nội dung rõ ràng, đầy đủ mang tính giáo dục cao (2đ)

– Rút ra bài học bản thân và liên hệ cuộc sống qua câu chuyện (1đ)

+ Hình thức: (6.0 điểm)

– Giọng kể truyền cảm sinh động hấp dẫn rõ ràng (2đ)

– Trang phục phù hợp với hoàn cảnh, nội dung câu chuyện (2đ)

– Diễn xuất minh họa cho câu chuyện (2đ)

3.Thành phần ban tổ chức (Kiêm Ban giám khảo)

 1. Bà Đặng Thị Chung Hiệu trưởng           Trưởng ban;
 2. Ông Nguyễn văn Chương Chủ tịch Công Đoàn       Phó ban;
 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé Cán bộ Thư viện Ban viên;
 4. Ông Trần Văn Phượng Tổ phó tổ KHXH          Ban viên;
 5. Ông Hoàng Anh Cương Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên;
 6. Bà Lê Diệu Linh           Giáo viên                       Ban viên,
 7. Ông Trần Ngọc Huy Tổng Phụ trách                Ban Viên;
 8. Cơ cấu giải thưởng

– Giải nhất    01 giải         x        200.000      =       400.000 đồng

– Giải nhì      02 giải         x        150.000      =       300.000 đồng;

– Giải ba        03 giải         x        100.000      =       300.000 đồng;

– Giải khuyến khích         06 giải         x  50.000    =       300.000 đồng

– Ban tổ chức, giám khảo 07 ngườì x100.000         =       700.000 đồng.

– Khẩu hiệu                                                   =       500.000 đồng;

– Chụp ảnh       13 cái         x         20.000         =        260.000 đồng;

2.760.000 đồng

 1. Công tác chuẩn bị:

– Bộ phận thư viện lên kế hoạch triển khai đến các lớp bằng hình thức gửi cho các GVCN.

– Tham mưu với Ban giám hiệu và ra quyết định thành lập ban giám khảo hội thi và dự trù kinh phí.

Trên đây là kế hoạch Hội thi kể chuyện, đóng kịch theo sách Kỷ niệm chào mừng 36 năm, Ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11 Năm học 2018 – 2019. Đề nghị GVCN, Các bộ phận liên quan thực hiện nghiêm túc.

 

Nơi nhận:                                                                                            

– Ban Giám hiệu Trường;                                                                           HIỆU TRƯỞNG

– Giáo viên CN các lớp;

– Lưu: VP, TV.                                                                                

 

 

           Đặng Thị Chung                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD-ĐT THỊ XA BA ĐỒN

     Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

         Số:      /QĐ-THCS                                               Ba Đồn, ngày     tháng   năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành Lập Ban Tổ chức Hội thi “Kể chuyện, đóng kịch theo sách” Nhân kỷ niệm chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 – Năm học 2018 – 2019

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS NGUYẾN HÀM NINH

 

Căn cứ nhiệm vụ của Thư viện của Thư viện năm học 2018 – 2019 tổ chức Hội thi kể chuyện, đóng kịch theo sách nhân ngày kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11-2018;

          Xét đề nghị của Ban Hoạt động ngoài giờ lên lớp Trường THCS Nguyễn Hàm Ninh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1: Nay thành lập Ban tổ chức Hội thi “Kể chuyện, đóng kịch theo sách” Kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam năm học 2018- 2019 gồm các ông, bà có tên sau:

 1. Bà Đặng Thị Chung Hiệu trưởng Trưởng ban;
 2. Ông Nguyễn văn Chương Phó Hiệu trưởng               Phó ban;
 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé Cán bộ Thư viện Ban viên;
 4. Ông Trần Văn Phượng Tổ phó tổ KHXH          Ban viên – Thứ ký;
 5. Ông Hoàng Anh Cương Tổ trưởng tổ KHTN Ban viên;
 6. Bà Lê Diệu Linh           Giáo viên                       Ban viên,
 7. Ông Trần Ngọc Huy              Tổng Phụ trách                Ban Viên;

Điều 2: Ban Tổ chức có nhiệm vụ thực hiện đúng các nội dung và yêu cầu của Hội thi “Kể chuyện, đóng kịch theo sách”. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban tổ chức Hội thi do Trưởng ban phân công.

Ban tổ chức Hội thi chỉ được giải tán sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3: Văn Phòng, Chuyên môn và các Ông (bà) có tên ở điều 1 chịu thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kí ./.

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

– Ban Giám hiệu Trường;

– Giáo viên CN các lớp;

– Lưu: VP, TV.                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHßNG GD-§T THÞ X· BA §åN                  CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

Tr­­êng THCS NguyÔn Hµm Ninh                           §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

 

 

 

 

B¶n dù trï kinh phÝ

 

 

KÝnh göi:    Ban gi¸m hiÖu trư­­êng THCS NguyÔn Hµm Ninh

 

T«i tªn lµ:NguyÔn ThÞ Ngäc BÐ

Chøc vô: Nh©n viªn Th­­ viÖn

Lý do: Tæ Chøc Héi thi “KÓ chuyÖn theo s¸ch” Nh©n dÞp ngµy s¸ch ViÖt Nam

Néi dung chi cô thÓ nh­­ sau:

– Giải nhất    01 giải         x        300.000      =       300.000 đồng

– Giải nhì      02 giải         x        250.000      =       500.000 đồng;

– Giải ba        02 giải         x        200.000      =       400.000 đồng;

– Giải khuyến khích         08 giải x      150.000      =       1.050.000 đồng

– Ban tổ chức            05 ngườì   x       50.000        =       250.000 đồng.

– Khẩu hiệu                                                   =       250.000 đồng

– Chụp ảnh        13 cái         x        20.000         =         260.000đồng

Tổng cộng:                                                          3.010.000 đồng

Bằng chữ: Ba triệu không trăm mười ngàn đồng chẵn.

       VËy t«i lµm b¶n dù trï kinh phÝ nµy tr×nh kÝnh mong Ban gi¸m hiÖuTHCS NguyÔn Hµm Ninh xem xÐt gi¶i quyÕt t¹o ®iÒu kiÖn cho t«i hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô.

Ba §ån,  ngµy 21/04/2017

 1. HiÖu Tr­­ëng KÕ to¸n                                           Ngư­­êi dù trï

 

 

 

                                                                                          NguyÔn ThÞ Ngäc BÐ

 

   PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HÀM NINH                                Độc lập-Tự do –Hạnh Phúc

 

 

                             BẢNG CHẤM ĐIỂM HỘI THI “KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

NĂM HỌC  2016-2017

 

Họ và tên giám khảo:………………………………………………

 

Lớp NỘI DUNG (6 Điểm) HÌNH THỨC ( 4 Điểm) Tổng cộng
Tính hệ thống(2 điểm) Tính giáo dục   (3điểm) Liên hệ(1 điểm) Giọng kể(1 điểm) Minh họa(2 điểm) Trang phục(1 điểm)
9A
9B
9C
8A
8B
8C
7A
7B
7C
6A
6B
6C

 

Tiêu chí chấm điểm: Tổng số điểm 10 điểm

* Phần nội dung: 6.0 điểm

– Câu chuyện có ý nghĩa sâu sắc                          ( 2điểm)

– Giới thiệu xuất xứ câu chuyện(đọc ở tài liệu nào,tác giả,NXB, năm XB)(1 điểm)

– Nội dung bài kể phù hợp với lứa tuổi học sinh            (2 điểm)

– Rút ra bài học cho bản thân từ câu chuyện                 (1 điểm)

* Phần hình thức: 4.0 điểm

          – Giọng kể: Ngắt câu đúng, phát âm rõ ràng, chất giọng tốt, mạch lạc, súc tích. Có yếu tố phi ngôn ngữ. Động tác diễn đạt phù hợp theo nội dung bài kể. (1 điểm)

– Minh họa: Phụ họa phải gắn với nội dung bài kể. Nếu không thể hiện được nội dung lời kể thì không được tính điểm minh họa.  (2 điểm)

– Trang phục: Đẹp, phù hợp lứa tuổi học sinh và nội dung chuyện kể. (1 điểm)

* Thí sinh sẽ bị trừ điểm trong các trường hợp:

– Kể chuyện vượt quá 01 phút: trừ 0,25 điểm; – 02 phút: trừ 0,5 điểm.

– Trên 02 phút:  Ban Giám khảo sẽ cho thí sinh dừng thi.

 

   PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HÀM NINH                                Độc lập-Tự do –Hạnh Phúc

 

 

                             THỨ TỰ HỘI THI “KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

NĂM HỌC  2016 – 2017

 

TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP TÊN CÂU CHUYỆN
1 Mai Hà Trang 8C Điều không mua được bằng tiền
2 Lê Thị Anh Phương 9C Những hòn đá cuội
3 Trương Bảo Ngọc 6B Người Mẹ mmột mắt
4 Từ Khánh Linh 6A Luôn hướng về Miền Nam
5 Phạm Ngọc Minh Anh 7A Chuyện Ba cây Thông
6 Trần Thu Trang 7B Tha thứ mãi mãi
7 Nguyễn Minh Hằng 6C Ông lão đánh cá và con cá vàng
8 Nguyễn Thị Huyền 8B Sự tích vú sữa
9 Nguyễn Minh Giang 9B Sự tích Sọ Dừa
10 Trần Thị Phương Thảo 7C Tình thương, giàu sang và thành đạt
11 Nguyễn Phi Hùng 9A Cốc nước nống, nước nguội
12 Lê Trần Khánh linh 8A Người Mẹ một mắt

 

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                                NGƯỜI TẬP HỢP

 

 

 

 

             Đặng Thị Chung                                                       Nguyễn Thị Ngọc Bé

   PHÒNG GDĐT THỊ XÃ BA ĐỒN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HÀM NINH                                Độc lập-Tự do –Hạnh Phúc

 

 

            DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỘI THI “KỂ CHUYỆN THEO SÁCH

NĂM HỌC  2016 – 2017

 

TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP TÊN CÂU CHUYỆN
1   6A  
2   6B  
3   6C  
4   7A  
5   7B  
6   7C  
7   8A  
8   8B  
9   8C  
10   9A  
11   9B  
12   9C  

 

              PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                                       NGƯỜI TẬP HỢP

 

 

 

 

 

                Đặng Thị Chung                                                Nguyễn Thị Ngọc Bé