BÀI THU HOẠCH

Tháng Mười 5, 2021 2:28 chiều

 LỜI MỞ ĐẦU

Thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 86 năm do Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo luôn được vững mạnh về mọi mặt kể cả trên diễn đàn Quốc tế. Có được như vậy chính là do Đảng và Nhà nước đã vận dụng đúng đắng và sáng tạo chủ nghĩa  Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đặc biệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là chuẩn mực, động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Đảng ta coi đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của mình, là kim chỉ nam cho mọi hành động.

Trải qua 30 năm đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã thu hút được nhiều thắng lợi. Theo nghị quyết đại hội Đảng X của Đảng thì nước ta vẫn còn bốn nguy cơ lớn đó là: Tụt hậu xa hơn về kinh tế, chênh hướng xã hội chủ nghĩa, nạn tham nhũng và tệ nạn quan liêu, diễn biến hoà bình do các thế lực thù địch gây ra đến nay vẫn tồn tại diễn biến phức tạp đang xen tác động lân nhau không thể xem nhẹ nguy cơ nào. Điều cần nhấn mạnh là tình trạng tham nhũng, tệ nạn quan liêu xa vời quần chúng nhân dân, sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ Đảng viên đang cản trở việc thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng., pháp luật của Nhà nước gây bất bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân, nước ta vẫn còn là một nước kinh tế đang phát triển mức sống nhân dân còn thấp trong khi đó cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt quyết liệt nếu chúng ta không nhanh chóng vương lên thì sẽ càng tuộc hậu xa hơn kinh tế. muốn kìm chế và tiến đến xoá bỏ hẳn bốn nguy cơ dố, làm tăng lòng tin hơn của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Nhà Nước, một trong những việc làm đó là Đảng phải tự chỉnh đốn, tự đổi mới chính mình hay nói cụ thể hơn là mỗi cán bộ Đảng viên phải học tâp, đổi mới để góp phần vào việc xây dựng đảng.

Và chủ tịch Hồ Chí Minh – Vị lãnh tụ thiên tài của đất nước, người thầy vĩ đại của Cách Mạng Việt nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới đã đi xa nhưng đã để lại cho nhân dân ta  một di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tấm lòng đạo đức cao cả  trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Do đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh ,xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.

Qua một thời gian học tập tại lớp trung cấp chính trị hành chính khoá 9 tại  trung tâm chính trị Ba Đồn, được tiêp thu lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chính Minh và nhiều nội dung học tập quan trọng khác, bản thân tôi thấy việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố quyết định làm cho những thắng lợi  vẽ vang của Đảng, của dân tộc và của nhân ta. Trong công cuộc đổi mới hiện nay để góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng thì mỗi cơ sở đảng cần phải tự xây dựng và chỉnh đốn vì cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chính vì nhận thấy được tầm quan trọng của việc xây dựng đảng tại cơ sở nên bản thân chọn đề tài “ Công tác xây dựng Đảng tại phường Ba Đồn trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước “ để làm bài thu hoạch, cá nhân tôi vẫn còn hạn chế về trình độ nhận thức, bên cạnh đó trình độ thực tiễn vẫn còn hạn hẹp trong khuôn khổ nhất định nên không giải thích hoàn hảo các luận điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng mà bản thân chỉ góp một phần nhỏ để làm sáng tỏ thêm định hướng đổi mới, nội dung phương thức xây dựng Đảng tại phường Ba Đồn trong những năm gần đây, đồng thời nêu lên những giải pháp cụ thể cho những năm tiếp theo của công tác xây dựng đảng tại đại phương góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước làm cho dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Phương hướng nghiên cứu đề tài là kết hợp lý luận đã được học tập tại trường và thực tế tại địa phương.

NỘI DUNG

  1. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính:

– Cách mạng cần có Đảng. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”.

– Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

– Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”

– Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân

– Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn.

Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn, nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung, càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.1. Tại sao Cách mạng cần có Đảng?

Những năm trước năm 1930, khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời, mặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ, liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội Châu đề xướng, “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động, “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng, những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân, những Đảng đơn lẻ, không hợp nhất với nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì thế, Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”, đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”.

“Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác – Lênin. Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin là phải nắm được cái cơ bản, cái cốt lõi, cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. Đó là thế giới quan, phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin phải vận dụng, sáng tạo, không rập khuôn. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước XHCN, trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác – Lênin một cách rập khuôn, không linh hoạt.

Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác – Lênin, đấu tranh chống những luận điểm cơ hội, xuyên tạc, kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế, “có lý có tình”.

Khi đã có Đảng lãnh đạo, Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này đến thành công khác. Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách mạng, thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. Những nguyên tắc đó là:

– Nguyên tắc tập trung dân chủ.

– Nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

– Nguyên tắc tự phê bình và phê bình.

– Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh, tự giác.

– Nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Trong những nguyên tắc ấy, chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào, tuy nhiên, chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết, không bảo thủ và không độc đoán, chuyên chế, hách dịch, cửa quyền, v.v..Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”, đề phòng bè lũ bán nước, phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng, đòi hỏi đa nguyên, đa đảng, cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung. Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau, khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”.

Xét  về tính phát  triển, Đảng cũng như một con người, Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự  phê  bình và phê bình”. Nếu như năm 1986, Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót, và tự nhận định rằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây giờ, khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay. Một người sống có ít quan hệ với những người khác, hẳn sẽ ít cơ hội phát triển hơn. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tự phê bình phải thành khẩn, thành tâm, không “giấu bệnh, sợ thuốc”. Phê bình phải trung thực, “không đặt điều”, “không thêm bớt”. Tự phê bình và phê  bình phải có tính chất xây dựng, đi lên, có lí có tình, không  vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. Cũng như thế, việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt, thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc”  Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”, điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng, Người nhấn mạnh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”.

1.2. Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu

Trong cuốn “Đường  kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương  viết về  “Tư cách một người cách mệnh”. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại, Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây, đề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước, hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung”.

1.2.1. Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

Tư tưởng và phẩm chất đạo đức tiêu biểu của Hồ Chí Minh là tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ quyết tâm “ dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành cho được tự do, độc lập”, để rồi phấn đấu cho “ đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”, để nước ta “ sánh vai với cường quốc năm châu”. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chúng ta cần:

– Mỗi người cần nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những hy sinh to lớn của ông cha để chúng ta có non sông, Tổ quốc Việt Nam độc lập, tự do, thống nhất trọn vẹn hôm nay. Nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào về truyền thống anh hùng của dân tộc là lương tâm và trách nhiệm của mỗi người Việt Nam chân chính. Trung với nước ngày nay là trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước.

– Trung với nước, hiếu với dân ngày nay là luôn luôn tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân dưới cả ba hình thức: làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp và tự quản cộng đồng; hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời những yêu cầu, kiến nghị hợp tình, hợp lý của dân; khắc phục cho được thói vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước những khó khăn, bức xúc… của nhân dân.
– Trung với nước, hiếu với dân ngày nay thể hiện ở ý chí vươn lên quyết tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, theo kịp trình độ các nước phát triển trong khu vực và thế giới; thực hiện bằng được mong ước của Bác Hồ kính yêu: “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”.

– Trung với nước, hiếu với dân là phải luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.

– Trung với nước hiếu với dân là phải có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; quyết tâm phấn đấu để thành đạt và cống hiến nhiều nhất cho đất nước, cho dân tộc; quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh. Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học và quý trọng nhân tài của ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo các tri thức khoa học, công nghệ hiện đại, các sáng kiến trong sản xuất, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mọi sự bảo thủ, trì trệ, lười học tập, ngại lao động, đòi hỏi hưởng thụ vượt quá khả năng và kết quả cống hiến là trái truyền thống đạo lý dân tộc và trái với tư tưởng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Trung với nước, hiếu với dân yêu cầu mỗi chúng ta phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân – gia đình – tập thể – xã hội; quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước là sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung, việc gì có lợi cho dân, cho nước, cho tập thể thì quyết chí làm, việc gì có hại thì quyết không làm. Làm việc gì trước hết phải vì tập thể, vì đất nước, vì nhân dân, phải nêu cao trách nhiệm của người lãnh đạo, không tham lam, vụ lợi, vun vén cá nhân…

1.2.2. Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư ” nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới

“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ “đối với mình”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng. Người là một tấm gương mẫu mực về “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Học tập và làm theo tấm gương của Người, thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư trong giai đoạn hiện nay là:

–  Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức; biết sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu quả.

– Thực hiện chí công, vô tư là kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Đối với cán bộ lãnh đạo, đảng viên phải loại bỏ thói chạy theo danh vọng, địa vị, giành giật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, thu vén cho gia đình, cá nhân…, cục bộ, địa phương chủ nghĩa. Phải thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm…

1.2.3. Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao dân chủ và kỷ luật và chính Người là một mẫu mực về tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân. Người luôn luôn phê phán “óc lãnh tụ”, phê phán thói “quan cách mạng”, phê phán những biểu hiện quan liêu, coi thường quần chúng, coi thường tập thể, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, coi đó là những căn bệnh khác nhau của chủ nghĩa cá nhân.

– Học tập và làm theo Người, mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. Mọi biểu hiện dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để “kéo bè, kéo cánh”, để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi hoặc chuyên quyền, độc đoán, đứng trên tập thể, đứng trên quần chúng…, làm cho nhân dân bất bình, cần phải lên án và loại bỏ.

– Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Người dạy cán bộ, đảng viên và mọi người chúng ta: không sợ khuyết điểm, không sợ phê bình, mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm, sai lầm và không có quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, sẽ dẫn đến khuyết điểm ngày càng to và hư hỏng. Tự phê bình phải được coi trọng, được đặt lên hàng đầu, theo tư tưởng Hồ Chí Minh “phải nghiêm khắc với chính mình”. Phê bình phải có mục đích là xây dựng tổ chức, xây dựng con người, xây dựng đời sống tình cảm và quan hệ đồng chí, quan hệ xã hội lành mạnh, trong sáng, có lý, có tình. Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức, thích nghe lời khen, (thậm chí xu nịnh), tâng bốc nhau, không dám nói thẳng, nói thật để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đồng thời, cần phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân, vụ lợi mà “đấu đá”, nhân danh phê bình để đả kích, lôi kéo, chia rẽ, làm rối nội bộ.

1.2.4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

– Ngày nay, trong điều kiện toàn cầu hóa, việc mở rộng tình đoàn kết quốc tế, hợp tác cùng có lợi, chủ động, tích cực hội nhập là một nguồn lực quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, phấn đấu vì độc lập, hòa bình, hợp tác và phát triển

– Đoàn kết quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phát huy tinh thần độc lập tự chủ, tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác, mở rộng hợp tác cùng có lợi, phấn đấu vì hòa bình, phát triển, chống chiến tranh, đói nghèo, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. Khép lại những vấn đề của quá khứ, lịch sử, xoá bỏ mặc cảm, hận thù, nhìn về tương lai, xây dựng tình hữu nghị giữa các dân tộc.

– Học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, kiên quyết đấu tranh chống tâm lý tự ty, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; phê phán các biểu hiện vong bản, vọng ngoại, ảo tưởng trước chủ nghĩa tư bản.

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. Kế thừa truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại.

1.3. Nhà nước của ta là nhà nước “của dân, do dân và vì dân”

Đảng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đảng phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”, nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Đảng muốn thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách thì phải thuận lòng dân, ”, tất cả đều do người dân làm chủ,  “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”,cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ, dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. Gần dân, quan tâm đến lợi ích, đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm, việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”.

1.4. Công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn”

Mỗi thời kỳ Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau, Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình, thời cơ và nhiệm vụ. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực, thoái hóa, biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”, có đủ tư cách, phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ, phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc, huy động sức mạnh toàn dân tộc.

Trong giai đoạn hiện nay, khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội, tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ, càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. Tuy nhiên, những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn, vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc, luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại.

 

  1. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TẠI PHƯỜNG BA ĐỒN

2.1. Những kết quả đạt được

2.1.1. Công tác chính trị tư tưởng

Đảng uỷ và các chi bộ luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngủ các bộ, đảng viên và nhân dân; Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết hội nghị BCH TW Đảng, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ được kịp thời. Công tác tuyên truyền đã bám sát nội dung nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Triển khai quán triệt, thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” tuy kết quả chưa cao nhưng đã tạo được sự chuyển biến nhất định trong cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm, đạo đức lối sống.

Nội dung, phương pháp lãnh đạo của Đảng uỷ tiếp tục được đổi mới, tạo được sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đảng bộ đã chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng uỷ, Ban thường Vụ, của các chi uỷ, duy trì sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng đúng theo Điều lệ, nội dung sinh hoạt gắn với những vấn đề thiết thực phải bàn bạc, giải quyết tại thôn, tổ, cơ quan đơn vị. Duy trì giữ mối quan hệ giữa cấp uỷ với đảng viên đang công tác trên địa bàn cư trú theo quy định 76 của Bộ Chính trị, các đồng chí đảng viên sinh hoạt tại địa bàn cư trú đã tích cực đóng góp phong trào chung của địa phương.

Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, chất lượng và số lượng được nâng lên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 71 đảng viên, đạt chỉ tiêu đề ra. Đến nay toàn bộ phường có 602 đảng viên, tăng 134 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Hàng năm có trên 99% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2.1.2. Công tác tổ chức cán bộ

Công tác tổ chức, cán bộ trong tổ chức Đảng, chính quyền được sắp xếp, kiện toàn đảm bảo kịp thời, hợp lý. Các cấp ủy Đảng đã bám sát yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ mới, tạo sự chuyển biến cả về số lượng và chất lượng. kịp thời bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ khi có sự thay đổi cán bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được chú trọng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn chú trọng, đã tiến hành khảo sát, xác minh và kết luận về quan hệ chính trị đối với cán bộ đảng viên để phục vụ công tác phát triển Đảng, quy hoạch, bố trí cán bộ và công tác nhân sự Đại hội được chặt chẽ.

2.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm Đảng uỷ và Uỷ ban kiểm tra kịp thời đề ra chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát, nội dung được trọng tâm, đối tượng kiểm tra trọng điểm, tiến hành tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát huy những ưu điểm, phát hiện những khuyết điểm phê bình kiểm điểm ngăn ngừa được sai phạm; Đồng thời, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng. Trong nhiệm kỳ, xử lý và đề nghị xử lý kỷ luật 07 đảng viên, trong đó 02 cảnh cáo, 05 khiển trách (04 đảng viên sinh con thứ 3; 02 đảng viên vi phạm việc lập hồ sơ đề nghị cấp CNQSD đất lần đầu cho người dân; 01 đảng viên vi phạm tư cách đảng viên), qua đó đã góp phần tích cực trong công tác xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

2.1.4. Công tác xây dựng chính quyền, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể

2.1.4.1. Công tác xây dựng chính quyền

Bộ máy chính quyền được tiếp tục xây dựng củng cố, hoạt động điều hành có nhiều tiến bộ, cải cách thủ tục hành chính từng bước đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của nhân dân.

Chất lượng hoạt động của HĐND được nâng lên, nội dung các kỳ họp có nhiều đổi mới, kịp thời cụ thể hoá các Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thành chương trình, kế hoạch của HĐND và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Quản lý, điều hành của UBND phường trên các lĩnh vực có kết quả. Trưởng, phó khu phố thực hiện cơ bản tốt nhiệm vụ do chủ tịch UBND phường uỷ quyền và giao phó. Công tác cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến, giảm bớt phiền hà cho người dân. Quyền làm chủ của nhân dân theo pháp lệnh dân chủ xã, phường được chú trọng và phát huy đúng mức, nhân dân tích cực tham gia quản lý xã hội, giám sát và góp ý xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng ngày càng được thể hiện rõ.

Đội ngũ cán bộ công chức của phường thường xuyên được bồi dưỡng đào tạo, có tinh thần trách nhiệm, năng nổ, xốc vác, không ngại khó, ngại khổ, sâu sát địa bàn dân cư cùng nhân dân giải quyết khó khăn, nhất là thiên tai bão lũ…

2.1.4.2. Công tác Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

          Thực hiện Nghị quyết Trung ương về đại đoàn kết toàn dân tộc, Đảng uỷ đã tập trung chỉ đạo đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng. Hệ thống tổ chức bộ máy Dân vận của Đảng, Mặt trận và đoàn thể đã được củng cố kiện toàn, hoạt động có hiệu quả. Cấp uỷ Đảng, khối Dân vận, chính quyền, Mặt trận các đoàn thể từ phường đến khu phố đã tổ chức thực hiện tốt công tác Dân vận của Đảng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Uỷ ban mặt trận, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh và các tổ chức xã hội luôn được quan tâm củng cố tổ chức, phát triển hội đoàn viên và có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tình hình tập hợp. Thường xuyên vận động các tầng lớp nhân dân và hội đoàn viên thực hiện các nội dung chương trình công tác của đoàn thể mình luôn gắn với các chương trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhiều phong trào quần chúng được các đoàn thể phối hợp với các ngành tăng cường mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Hoạt động của Đoàn thanh niên đã có bước trưởng thành mới. Tuổi trẻ đã tích cực trong học tập, trong lao động sản xuất và trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Phụ nữ phát huy truyền thống “ giỏi việc nước, đảm việc nhà “, ngày càng thể hiện vai trò trong cuộc xây dựng phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Công tác hội và phong trào nông dân luôn được duy trì. Đặc biệt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng đã góp phần cùng xã nhà thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo.

Lực lượng Cựu chiến binh là nòng cốt của Đảng, chính quyền ở địa phương. Với bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm hoạt động trên nhiều lĩnh vực và tâm huyết đối với sự nghiệp cách mạng, các đồng chí đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, xây dựng đời sống văn hoá, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn khu phố, tổ dân phố.

Công đoàn cơ sở đã có nhiều cố gắng vận động cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ để hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, công chức.

Thông qua Mặt trận và các đoàn thể, Đảng bộ phường lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của TW, Tỉnh uỷ, Thị ủy về công tác Dân vận, triển khai thực hiện có kết quả các chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

2.2. Những yếu kém, khuyết điểm

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, công tác xây dựng Đảng vẫn còn những yếu kém, khuyết điểm, đó là:

2.2.1. Công tác xây dựng Đảng

Công tác tư tưởng từng nơi, từng lúc chưa theo kịp tình hình, có khi để sự việc xảy ra mới làm công tác tư tưởng. Một số đảng viên chưa nghiêm túc trong học tập chính trị, nghiên cứu nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên còn yếu, ít dành thời gian nghiên cứu tài liệu. Tỷ lệ nhân dân tham gia học tập nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước còn thấp.

Tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính và phong cách làm việc của một số đảng viên chưa cao. Tự phê bình và phê bình trong nội bộ chưa mạnh, còn tình trạng nể nang, né tránh. Học tập và nhất là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chưa thực sự trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên trong học tập, trong giải quyết công việc và trong lối sống.

Công tác kiểm tra, giám sát chưa được tập trung đúng mức, nhất là chi bộ chưa tiến hành thường xuyên, quy trình, thủ tục chưa đảm bảo. Tình hình đảng viên vi phạm kỷ luật vẫn còn xảy ra nhưng chưa được ngăn chặn kịp thời.

2.2.2. Công tác xây dựng chính quyền

Công tác giám sát của HĐND trong khâu triển khai thực hiện Nghị quyết còn hạn chế, tác dụng còn thấp.

Quản lý và điều hành của UBND có mặt chưa sâu sát, thiếu nhạy bén, chưa chặt chẽ, xử lý công việc chung còn chậm, không dứt điểm. Công tác tham mưu và tác nghiệp của một vài ban ngành thuộc UBND chưa kịp thời, hiệu quả công tác chưa cao.

2.2.3. Công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể

Tình hình quần chúng và công tác vận động quần chúng tuy có chuyển biến nhưng chưa thật sự phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân.

Vai trò và chất lượng hoạt động của một vài đoàn thể chưa mạnh, một số đoàn thể ở thôn hoạt động còn yếu. Lực lượng nòng cốt của các đoàn thể còn mỏng, chưa đủ tin cậy.

Ý thức trách nhệm và tinh thần đóng góp xây dựng cộng đồng của một bộ phận nhân dân còn hạn chế.

  1. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TẠI PHƯỜNG BA ĐỒN TRONG THỜI GIAN TỚI.

3.1. Phương hướng, mục tiêu chung:

          3.1.1. Phương hướng chung

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bô, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế – xã hội giữ vững quốc phong – an ninh.

3.1.2. Mục tiêu tổng quát

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp. Tạo chuyển biến mới trong lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, chất lượng nguông nhân lực, công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, quy hoạch, quản lý đô thị, điều hành của chính quyền. Tăng cường quốc phòng – an ninh, đảm bảo ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Xây dựng phường Ba Đồn xứng đáng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Thị xã.

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

3.2.1. Công tác chính trị, tư tưởng

Thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức, nội dung giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sát, kịp thời tinh thần Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ đường lối chủ trương của Đảng; Kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ về nhận thức, ý chí và hành động, đảng viên gắn bó mật thiết với quần chúng, nói và làm theo Nghị quyết.

Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả thiết thực cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “; Xây dựng đạo đức, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; Nâng cao tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên.

3.2.2. Công tác tổ chức, cán bộ

Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, chất lượng hoạt động của cấp uỷ và các chi bộ trực thuộc. Cải tiến nội dung sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ đúng với tinh thần chỉ thị 10 của Ban Bí thư về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” phù hợp với tình hình thực tế từng khu phố, từng cơ quan trên địa bàn; Cấp uỷ và đảng viên phải sát dân, quan tâm và bàn bạc giải quyết tốt những vấn đề thiết thực mà người dân đặt ra. Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức của đảng; Thường xuyên tự phê bình và phê bình trong đảng.

Chú trọng hơn nữa công tác kết nạp đảng viên, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo. Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm vững các quy định của Đảng, trên cơ sở đó rà soát, theo dõi các mối quan hệ của cán bộ đảng viên phục vụ yêu cầu phát triển đảng và công tác cán bộ được chặt chẽ.

3.2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng gắn với việc tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng và các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng; Chủ động kiểm tra, giám sát kịp thời ngăn ngừa tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; Xử lý nghiêm minh, kịp thời, chính xác những trường hợp sai phạm.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ với hoạt động của chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội và các lĩnh vực trọng yếu. Đổi mới lề lối làm việc và nâng cao chất lượng hoạt động của Đảng uỷ, xây dựng nội dung nghị quyết sát với tình hình thực tế; Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; Đề cao trách nhiệm cá nhân; Chỉ đạo kiên quyết, có trọng tâm, trọng điểm và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết.

3.2.4. Công tác xây dựng chính quyền, công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể

Nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của HĐND phường, nhất là chức năng quyết định để đề ra nghị quyết và công tác giám sát, kiểm tra. Phát huy tốt chức trách người đại biểu nhân dân, phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của dân với các cơ quan nhà nước xem xét giải quyết.

Nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của UBND phường, chú trọng xây dựng, chấn chỉnh trật tự, kỷ cương trong quản lý, điều hành. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề bức xúc nảy sinh trong thực tiễn. Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các ban, ngành, các khu phố, tổ dân phố. Tiếp tục thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Thường xuyên thực hiện pháp lệnh dân chủ xã, phường, đảm bảo mọi chủ trương, chương trình, kế hoạch có liên quan đến lợi ích nhân dân trên địa bàn đều phải được đưa ra bàn bạc chủ công khai. Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, hướng dẫn mọi công dân sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật.

Tiếp tục xây dựng đội ngủ cán bộ phường, khu phố có phẩm chất, năng lực đảm đương được nhiệm vụ, có tinh thần trách nhiệm, sát dân, sát việc, sát địa bàn.

Thực hiện nhất quán chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng và tôn giáo. Tạo điều kiện để các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện đúng pháp luật, đề phòng mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Mặt trận và các đoàn thể phải bám sát và vận động nhân dân, hội đoàn viên thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, các cuộc vận động của địa phương và chương trình công tác trọng tâm của từng đoàn thể. Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư và tổ chức thực hiện đạt kết quả các tiêu chí khu phố văn hoá, tộc họ văn hoá, gia đình văn hoá.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động sát với thực tế từng khu phố, tổ dân phố để tập hợp đông đảo quần chúng vào tổ chức, chăm lo xây dựng lực lượng nòng cốt làm hạt nhận trong các phong trào cách mạng. Tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

  1. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT BẢN THÂN

Trên cơ sở những quy định chung, Đảng bộ phường cần nghiên cứu xây dựng, xem xét tiêu chí cụ thể phù hợp với tình hình thực tế để đánh giá một cách chính xác, chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh kịp thời những sai sót của cơ sở Đảng trong việc quản lý đảng viên, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với những tổ chức Đảng, những đảng viên vi phạm quy trình quản lý đảng viên. Đồng thời phải xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác xây dựng đảng, đặc biệt là nghiệp vụ công tác đảng viên.

Xây dựng những quy định cụ thể về phân công nhiệm vụ cho đảng viên, kiểm tra đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên một cách thường xuyên, chấn chỉnh và xử lý kịp thời những trường hợp đảng viên không thực hiện nhiệm vụ được phân công, hoặc có những biểu hiện sa sút thoái hoá về phẩm chất đạo đức lối sống….

Ổn định công tác cho đội ngũ đảng viên trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch để đảng viên phát huy hết năng lực của mình, chuyên tâm với hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cũng như công tác Đảng.

Đảng có cơ chế mở các lớp chính trị, các lớp đại học tại chức, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ có ưu tiên cho đảng viên tham gia theo học để nâng cao trình độ về mọi mặt.

Kiên quyết xử lý nghiêm túc đối với những cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Đưa ra khỏi đảng những phần tử thoái hoá biến chất.

  1. KẾT LUẬN

          86 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã vượt qua chặn đường đấu tranh cách mạng cực kỳ khó khăn, gian khổ nhưng đã giành được thắng lợi vĩ đại. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng ta khẳng định “ Với những thắng lợi giành được trong thế kỷ XX, nước ta từ một nước thuộc địa nữa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghệ hoá, hiện đại hoá”.

86 năm qua là rất ngắn ngủi so với chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của ông cha ta, song chính trong thời gian này nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng viết lên những trang sử chói lọi nhất, đáng tự hào nhất của dân tộc Việt Nam “ Chúng ta tự hào về dân tộc ta, một dân tộc anh hùng thông minh và sáng tạo, tự hào về Đảng ta… một lòng, một dạ chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân”. Để xứng đáng với vai trò là người lãnh đạo nhân dân, lãnh đạo đất nước, ngay từ khi ra đời, Đảng ta phải chăm lo xây dựng Đảng cả ba mặt: Chính trị , tư tưởng và tổ chức. Ba mặt đó có quan hệ chặt chẽ với nhau, gắn bó với nhau, trong đó xây dựng Đảng về chính trị có ý nghĩa hàng đầu, bởi vì Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối đúng là điều kiện tiên quyết để đưa cách mạng đi đến thành công. Một đường lối đúng của Đảng phải dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và phải phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay và đặc biệt phải là thể hiện những lợi ích nhu cầu cơ bản của nhân dân, của dân tộc.

Để Đảng ta trong sạch vững mạnh, Đảng phải thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ “ Một Đảng dấu diếm khuyết điểm của mình là Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình vạch ra vì đâu có khuyết điểm đó, như thế mới là  Đảng tiến bộ”. Công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới ở địa phương có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng khó khăn thách thức cũng rất lớn, là đảng viên bản thân tôi sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác học tập tu dưỡng kiến thức nhằm xây dựng cho mình những lý luận cơ bản, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, chung sức cùng Đảng bộ phường Ba Đồn thực hiện thắng lợi Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ đề ra, Nghị quyết cấp trên, đặc biệt là tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Thông qua nhiệm vụ của mình tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách đến với thế hệ trẻ và nhân dân, xây dựng Đảng bộ trong những năm tới đạt trong sạch vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ quê hương thị xã Ba Đồn giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Mặc dù đã có sự cố gắng, song bài thu hoạch không tránh khỏi thiếu sót hạn chế. Học viên rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp bổ sung của các thầy giáo, cô giáo để bài viết được hoàn thiện hơn./.

 

                                                                                         Ba Đồn, ngày 15 tháng 10  năm 2016

                                                                                                           NGƯỜI VIẾT

 

 

                                                                                                        Hoàng Anh Cương