HỘI THI KỂ CHUYỆN ĐÓNG KỊCH THEO SÁCH.

                                                         KẾ HOẠCH HỘI THI KỂ CHUYỆN ĐÓNG KỊCH THEO SÁCH NHÂN KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 NĂM HỌC 2018 – 2019   Căn cứ nhiệm vụ của Thư viện năm học…