CHUYÊN ĐỀ WISH !

Tháng Chín 26, 2018 9:27 sáng
 1. Mục đích yêu cầu: Học xong bài học sinh có thể:
 2. Sử dụng động từ trong câu mơ ước ở hiện tại, tương lai và quá khứ.
 3. Kiến thức cơ bản:
 4. Present wish: (ước muốn ở hiện tại): Động từ của mệnh đề đứng sau “wish” hoặc “If only”dùng thì quá khứ giả định

S + wish   = If only (Ước gì)

S + wish (es)  +  S + V2/ Ved/ WERE

 

 

 

 

-> Be: WERE dùng cho tất cả các ngôi

 

EX .                            I wish I studied very well.

I wish I had a lot of money.

I wish(If only) I were a good student.

 

 1. Future wish : (Mơ ước ở tương lai): Động từ của mệnh đề đứng sau “wish” dùng thì tương lai trong quá khứ

 

S + wish (es) +   S + would/ could/ should/ might + Vo

 

 

 

 

 

EX .               I wish I would study very well.

I wish I might go on atrip with my  friends

I wish I could speak English well

 1. Past Wish (ước muốnquá khứ): Động từ của mệnh đề đứng sau “wish” dùng thì quá khứ hoàn thành
S + wish (ed) +   S + had + V3/Ved

 

 

 

 

 

 

EX :               I wish I had studied well last year.

I wish I hadn’t got a bad mark yesterday.

I wish I had been there last night

Note: Coù 3 daïng baøi taäp vôùi “Wish”

 1. Chia ñoäng töø trong ngoaëc: (haï baäc thì)

* Töùc hieän taïi chia thì quaù khöù.

*  Töông lai: Can -> Could

Will -> would.

Ex She wishes She (be)  would be  in London next year.

* Quá khứ chia quá khứ hoàn thành

 1. Vieát laïi caâu vôùi “Wish”: Haï baäc thì traùi theå.

– Hieän taïi -> Quaù khöù.

Töông lai can -> could

– Neáu ngöôøi ta phuû ñònh thì mình xaùc ñònh vaø ngöôïc laïi.

Ex: I’m sorry. I don’t wait for untill 8’

-> I wish I waited for untill 8’.

 1. Complete the sentence with “I Wish

Ex: I wish I ……………………………………………………………

 

III. Exerises

 1. Bài tập cơ bản
 2. 1. Chia động từ trong dấu ngoặc cho đúng thì
 3. I wish I ( live) ……………. near my school.
 4. I wish I ( know) ……………. her address.
 5. I wish I ( be ) ……………. taller.
 6. I wish I (meet) ……………..her now
 7. If only he (not leave) ………………….here.
 8. She wishes she (finish) …………..her homework last night
 9. I wish  they ( come)………….here last Sunday.
 10. I wish they  ( visit) …………….us last week
 11. She wishes she ( spend)…………… her holiday at the seaside last weekend.
 12. I wish the weather (be not) ……………….hot yesterday.
 13. I wish I ( be )…………………a doctor when I grow up
 14. They wish it ( not rain)…………………..tomorrow
 15. If only we (not have ) ….……………. a test next Tuesday.
 16. I wish it (be) fine…………………..on the party next week.
 17. I wish tomorrow (be)………………a beautiful day.
 18. Choose a correct verb in the bracket
 19. I wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book.
 20. I wish I ( meet/ met/ to meet ) her tomorrow.
 21. I wish I (was/ were/ am) your sister.
 22. I wish they ( won/ had won/ would win) the match last Sunday
 23. I wish they ( played/ playing/ play) soccer well.
 24. She wishes she (will/ would/ can) come here to visit us.
 25. I wish yesterday ( were /was/had been ) a better day.
 26. I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages
 27. I wish tomorrow ( were/ will be/ would be) Sunday.
 28. I wish I ( am/ was/ were) a movie star .
 29. Bài tập nâng cao
 30. Tìm và sửa lỗi sai trong các câu sau.
  1. She wish she could speak English well.
  2. If only it didn’t rained.
  3. I wish I was a doctor to save people.
  4. I wish I have more time to look after my family.
  5. He wishes it didn’t rain yesterday.
  6. If only my father gives up smoking.
  7. I wish I studied very well last year.
  8. I wish you will come to my party next week.
  9. I wish it stops raining now.
  10. If only you are my sister.
  11. She wishes she is the most beautiful girl in the world.
  12. I wish Miss Hoa will come here and stay stay with us next week.
  13. I wish I am at home with my family now.
  14. If only I could been there with you.
  15. She wish she could go home now.

 

VIẾT CÂU MƠ ƯỚC

 1. Mục đích yêu cầu: Học xong bài học sinh có thể:
 1. Viết câu mơ ước ở hiện tại, tương lai và quá khứ.
 2. Kiến thức cơ bản : Cách viết câu mơ ước
 • Đổi thể khẳng định D phủ định. (hoặc đổi thành từ trái nghĩa)
 • Động từ phải lùi 1 thì
  1. Mơ ước ở hiện tại:
 S + don’t /doesn’t + Vo………..

 

–  S + wish +   S + V2/Ved   …..

 

S + am/ is/ are  + not…………….

 

– S + wish +   S + were + ………….

 

 

S + Vo/Vs/ Ves + ………..

 

– S + wish +   S + didn’t +Vo+ …

 

S + am/ is/ are + ………..

 

– S + wish +   S + were + not +……….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex. I am not a doctor.

 • I wish I were a doctor.

He studies English badly.

 • He wishes he studied English well.

They don’t join in the trip.

– I wish they joined in the trip.

 1. Mơ ước tương lai
S + will/ shall/ can/ may + Vo ………..

 

S + wish +   S + would/ could/ should/ might  + not + Vo

 

 

 

 

 

 

 

Ex. They won’t come here again.

 • I wish they would come here again

He will miss the bus.

 • He wishes he wouldn’t miss the bus

I may not go to the movies.

– I wish I might go to the movies.

3.Mơ ước quá khứ

S + didn’t +Vo………..

 

S + wish +   S + had + V3/Ved

 

S + V2/Ved ………..

 

S + wish +   S + hadn’t + V3/Ved

 

 

 

 

 

 

 

Ex. I didn’t  watch the film last night.

 • I wish I had watched the film last night.

I forgot calling to her yesterday.

 • I wish I hadn’t  forgotten calling  her yesterday.

 

III. Exercises:

 1. Bài tập cơ bản:Viết lại các câu, bắt đầu bằng “ I wish”
 2. I don’t have to study. –   I wish ……………………………………….……………
 3. We had a lot of homework yesterday.

I wish ……………………………………………………………………………….

 1. It rains. . – I wish ……………………………………….………………………..
 2. It was very cold last night. . – I wish ……………………………………….……..
 3. They work slowly. . – I wish ……………………………………….…..…………
 4. She doesn’t join in the trip. . –   I wish ……………………………………….……
 5. I am not good at English. . – I wish ……………………………………….………
 6. He studies badly. . –   I wish ……………………………………….………………..
 7. He doesn’t like playing sports. . – I wish ……………………………………….…
 8. I don’t have a computer. – I wish ……………………………..………….………
 9. Today isn’t a holiday. – I wish ……………………………………….…………
 10. I can’t sing this song. – I wish ………………………………………….…………
 11. He was punished by his mother. – I wish ………………………………………….
 12. They won’t come here again. – I wish ………………………………………….…
 13. I may not go on a camping trip. – I wish ………………………………………….
 14. We didn’t understand them. – I wish ………………………………………….…
 15. I will be late for school. – I wish ………………………………………….………
 16. The bus was late today. – I wish ………………………………………….………
 17. She doesn’t like this place. – I wish ………………………………………….……
 18. These students talked too much in class. – I wish …………………………………
 19. I can’t play basket ball. – I wish ………………………………………….……….
 20. Bài tập nâng cao: Viết lại các câu, bắt đầu bằng “ I wish”
  1. I’d like to have a bigger house.

……………………………………………………………………………………………..

 1. I’d like they to keep quiet.

……………………………………………………………………………………………

 1. You have to clean the floor after meals.

…………………………………………………………………………………………….

 1. I’m sorry that I didn’t do the homework last night.

…………………………………………………………………………………………….

 1. It’s a pity that you didn’t tell me about that.

……………………………………………………………………………………………..

 1. I regret staying up late last night.

……………………………………………………………………………………………..

 1. I ‘m sorry that you can’t join in the trip with us.

……………………………………………………………………………………………..

 1. The weather was very cold ,so we couldn’t go swimming.

……………………………………………………………………………………………..

 1. You are making too much noise.

……………………………………………………………………………………………..

 1. I ‘d love to speak  many languages.

……………………………………………………………………………………………..