4=cp1

THƠ VUI VỀ NGHỀ GIÁO VIÊN !

  Thơ vui về nghề giáo Chẳng đi tu cũng gọi là “Sư” Không ở tù cũng kêu là “Phạm” Thời gian khổ chúng tôi thường hay tán “Ăn sư”, “Ở phạm”- đám chúng mình. “Kỹ sư…