sgk1

Một số cấu trúc viết lại câu trong Tiếng Anh

Các trường hợp viết lại câu Dùng 1 cấu trúc nào đó trong Tiếng Anh Dùng dạng khác của từ Chuyển từ chủ động sang bị động Chuyển từ câu trực tiếp sang gián tiếp Các trường hợp về đảo ngữ… Chú ý khi viết lại câu Chú ý…
nhạc

Phương Pháp học tập môn Sinh học !

Nhiều học sinh cho rằng Sinh học là một môn học thuộc lòng không có gì sáng tạo, một số khác lại cho rằng đây là môn học khó vì kiến thức rộng rất khó nhớ và đặc biệt…